Apakah Komponen Utama Laporan Tahunan?

Laporan tahunan meringkaskan prestasi perniagaan selama 12 bulan - pada asasnya tahun fiskal perniagaan. Juga dikenali sebagai tahun kewangan, tahun fiskal tidak semestinya bersamaan dengan tahun kalendar, kerana ia boleh bermula dan berakhir pada bila-bila masa tahun bergantung kepada jadual yang dikehendaki oleh perniagaan. Sama ada perniagaan mematuhi prinsip perakaunan yang diterima umum atau piawaian pelaporan kewangan antarabangsa, laporan tahunan harus meringkaskan keuntungan, aset, liabiliti, kedudukan ekuiti dan aliran tunai perniagaan.

Seksyen Pengenalan

Laporan tahunan bermula dengan bahagian pengenalan yang memberikan penerangan singkat tentang kegiatan perniagaan untuk tahun ini. Gambaran keseluruhan itu membantu perniagaan berhubung dengan pengguna laporan kewangan, yang mungkin termasuk pemegang saham, penganalisis kewangan, pemiutang, agensi kerajaan dan calon pelabur. Maklumat yang digariskan dalam bahagian pengenalan termasuk kajian semula hasil operasi dan kewangan, ringkasan trend sejarah dan maklumat bukan kewangan. Perniagaan yang lebih besar mungkin termasuk kenyataan pengerusi dan laporan pengarah dalam bahagian pengenalan.

Penyata pendapatan

Penyata pendapatan merupakan komponen penting dalam laporan kewangan tahunan. Ia memberikan butiran terperinci mengenai keuntungan atau kerugian yang dijana oleh perniagaan semasa tahun kewangan. Subseksyen pertama penyata pendapatan menunjukkan keuntungan atau kerugian kasar - iaitu, perbezaan antara jumlah pendapatan dan kos barang yang dijual. Kos barang yang dijual adalah saham pembukaan dan pembelian bersih tolak stok penutupan. Subseksyen kedua penyata pendapatan menunjukkan keuntungan bersih atau kerugian perniagaan. Keuntungan atau kerugian bersih dikira dengan menolak jumlah kos operasi daripada keuntungan atau kerugian kasar. Kos operasi perniagaan boleh terdiri daripada barangan seperti gaji, cukai, alat tulis dan utiliti.

Penyata imbangan

Lembaran imbangan adalah seksyen laporan kewangan tahunan yang menggambarkan keupayaan perniagaan untuk memenuhi kewajipan hutang. Ia pada asasnya meringkaskan aset dan liabiliti perusahaan perniagaan. Penyediaan kunci kira-kira bermula dengan merekodkan aset tidak lancar seperti peralatan, perabot dan komputer. Diikuti oleh seksyen aset semasa yang terdiri daripada item seperti inventori, akaun belum terima dan tunai. Liabiliti bukan semasa, seperti pembiayaan hutang, datang dengan liabiliti semasa yang muncul tidak lama lagi. Liabiliti semasa adalah kewajipan perniagaan jangka pendek seperti hutang perdagangan dan overdraf bank. Lembaran imbangan juga meringkaskan kedudukan ekuiti - iaitu pecahan modal saham dan pendapatan tertahan entiti perniagaan.

Penyata aliran tunai

Penyata aliran tunai adalah komponen penyata kewangan yang meringkaskan pergerakan masuk dan keluar tunai dalam perniagaan. Bahagian ini menangkap aliran masuk dan aliran keluar wang yang dihasilkan daripada operasi, pelaburan dan aktiviti pembiayaan. Aliran tunai dari operasi memberi tumpuan kepada aktiviti sehari-hari seperti pembelian jualan dan inventori. Aliran tunai pelaburan berkaitan dengan pendapatan dan perbelanjaan yang dihasilkan oleh projek atau program jangka panjang. Segmen aliran tunai pembiayaan mengesan perubahan dalam komposisi modal perniagaan yang disebabkan oleh penjualan saham dan pengagihan dividen, serta peminjaman dan pembayaran hutang.

Nota kepada Penyata Kewangan

Nota-nota kepada penyata kewangan terperinci mengenai fakta dan angka dalam penyata kewangan untuk meningkatkan kejelasan. Bahagian ini menjelaskan dasar-dasar perakaunan dan ketidakpastian yang mungkin mendedahkan aset dan liabiliti perniagaan.