Apakah Proses Menjalankan Audit Luar Termasuk?

Audit luaran berlaku setahun sekali dan memberi tumpuan kepada prestasi dan pematuhan syarikat. Rekod perakaunan biasanya diperiksa dalam audit luaran untuk memastikan tiada kesilapan wujud dalam penyata kewangan, yang penting bagi pelabur dan keperluan pengawalseliaan. Juruaudit luar tidak mempunyai gabungan dengan syarikat, yang menawarkan syarikat audit yang tidak berat sebelah.

Masa Audit

Audit luaran tidak mempunyai panjang standard. Audit berterusan sehingga juruaudit luar selesai. Umumnya, audit luaran bermula pada akhir tahun fiskal syarikat, oleh itu apabila buku-buku perakaunan ditutup dan penyata kewangan untuk tahun disediakan. Juruaudit luar mungkin berkomunikasi dengan juruaudit dalaman apabila terdapat sebarang pertanyaan semasa proses itu, tetapi juruaudit luar tidak dipengaruhi oleh juruaudit dalaman.

Jenis Audit

Proses audit luar biasanya melihat penyata kewangan dan rekod perakaunan. Walau bagaimanapun, jabatan lain dalam syarikat itu juga boleh diaudit semasa audit luaran. Sebagai contoh, jabatan sistem maklumat mungkin mempunyai audit luaran yang memberi tumpuan kepada teknologi atau audit jabatan operasi boleh menilai struktur pengurusan dalaman.

Perancangan Pra Audit

Sebelum juruaudit luar bermula, aktiviti tertentu mesti diselesaikan. Juruaudit mesti bertemu dengan pihak pengurusan syarikat untuk menentukan sama ada perubahan dalaman dalam kawalan, prosedur atau faktor lain telah mempengaruhi penyimpanan dan pelaporan rekod syarikat. Faktor-faktor seperti itu boleh termasuk perubahan dalam peraturan industri, hal-hal perundangan atau perubahan struktur dan operasi syarikat.

Fasa Pelaporan

Tahap pelaporan adalah bahagian utama audit luar, yang dilakukan di tempat di syarikat yang diaudit. Dalam fasa ini, juruaudit memeriksa keupayaan syarikat untuk merekod dan memproses data dengan tepat dalam laporan, seperti dalam penyata kewangan. Ini dilakukan dengan meneruskan rekod yang digunakan untuk membuat pernyataan, atau dokumen lain, dan membuatnya semula untuk melihat apakah ia telah diciptakan dengan betul oleh syarikat. Semasa fasa ini, juruaudit boleh meminta fail atau dokumentasi tambahan daripada juruaudit dalaman syarikat atau bertanya tentang bagaimana kesimpulan dibuat.

Kesimpulan Auditor

Pada akhir audit, juruaudit luar menyediakan dan menyampaikan laporan ringkasan kepada syarikat. Laporan ringkasan merujuk semua penemuan dari audit. Ini termasuk percanggahan yang terdapat dalam pelaporan dan ketidakpatuhan peraturan dan peraturan. Penemuan juruaudit menawarkan syarikat satu cara untuk membetulkan apa-apa percanggahan dan menjadi patuh kepada notis badan kawal selia.